Úvodná stránka > FAQ > DAST Security

Aké mechanické prostriedky používate pri ochrane majetku?

Mechanické zábranné prostriedky sú jedným zo základných druhov bezpečnostných prostriedkov. Tvoria ho opatrenia na priame zabezpečenie objektu a jeho dôležitých častí, vytvorené systémom zábran, ktorých prekonanie vyžaduje určitý čas, použitie nástrojov a prostriedkov, zručnosť páchateľa a pod. Uplatňuje sa predovšetkým mechanickou pevnosťou, odolnosťou použitých materiálov a nadväzností na ďalšie druhy ochrany. Mechanická odolnosť je daná už samotnou konštrukciou budov, miestností, okien, dverí s možnosťou ich uzatvárania a uzamykania. Systém ochrany zahrňuje oplotenie objektu a jeho dôležitých častí, zamrežovanie možných, pravdepodobných vstupov, ich spoľahlivé zabezpečenie, uzamykacie systémy, ďalej trezory, pokladničné schránky, plechové skrine a iné miesta na uschovanie peňažných hotovostí, drahých kovov, utajovaných skutočností, zbraní a pod.

Zabezpečovacou technikou sa rozumie elektrická zabezpečovacia signalizácia, elektrická požiarna signalizácia. Systém zabezpečovacej techniky tvorí súbor snímačov a vyhodnocovacích zariadení, ktorý na vopred stanovené miesto signalizuje situáciu nebezpečnú z hľadiska napadnutia, požiaru a pod. Z prvkov systému EZS sa vytvára obvodová, priestorová a predmetová ochrana, alebo ochrana osôb manipulujúcich s peňažnými hotovosťami. Dôležitým predpokladom efektívneho využívania zabezpečovacej techniky je organizovanie včasného a kvalitného zákroku v narušenom objekte.

Kamerový systém je systém kamier, ktoré zaznamenávajú činnosť a stav v objekte. Je možné nimi vykonať predmetovú ochranu, obvodovú ochranu, ochranu priestorovú. Majú preventívny, dokumentačný a zamedzujúci charakter

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141