Úvodná stránka > FAQ > DAST Security

Čo mám rozumieť pod pojmom ochrana objektu

Pod ochranou objektu (samostatné budovy, súhrn budov a územne ohraničených priestorov) sa rozumie komplexné opatrenie na zamedzenie vniknutia nepovolaných osôb do objektu, rozkrádania a poškodzovania majetku, úniku utajovaných skutočností a vzniku mimoriadnych udalostí. 
 
Viac informácií o uvedených činnostiach získate v sekcii Služby, alebo na našom informačnom emaily info@dastholding.sk

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141