Úvodná stránka > FAQ > DAST Security

Čo je to režimová ochrana?

Režimovú ochranu tvorí súhrn administratívnych a organizačných opatrení na zabezpečenie chránených záujmov a hodnôt. Za všeobecné a dôležité sa považujú hlavne:
 

  • Vstupný a výstupný režim osôb a dopravných prostriedkov, ktorý zahrňuje najmä kontrolu vstupu zamestnancov, klientov, návštev a cudzincov do objektu a jeho častí, kontrolu odchodu osôb a vozidiel z objektu, oprávnenosť vynášania a vyvážania predmetov a materiálov.
  • Režim pohybu zamestnancov v objekte, ktorý zahrňuje i určenie častí objektu s obmedzenou prístupnosťou pre zamestnancov a označenie príslušnosti pracovníkov k určitým prevádzkam, pracoviskám a pod.
  • Materiálový a expedičný režim stanoví postup pri príjme, uskladňovaní, výdaji a pohybe materiálu. Chráni sa ním majetok pred rozkrádaním, poškodzovaním a znehodnocovaním
  • Prevádzkový režim, ktorým sa zabezpečuje plynulosť a bezpečnosť prevádzky a činnosti pri mimoriadnych udalostiach
  • Kľúčový režim prevádzky, ktorým sa stanoví označovanie, prideľovanie, odovzdávanie kľúčov, spôsob ich použitia, výroba náhradných kľúčov, výmena zámkov v dôležitých častiach objektu a pod.
  • Prevádzkový režim spojený s fungovaním systémov zabezpečovacej techniky

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141