Úvodná stránka > FAQ > DAST Service

Čo všetko zahŕňa komplexná technická správa nehnuteľností?

Pojem technická správa nehnuteľností zahŕňa nasledovné výkony:

1. Preventívna údržba

 • všetky pravidelné kontroly a preventívne technické operácie, ktoré majú za cieľ predĺženie životnosti zariadení a zníženie doby možných odstávok z dovodu porúch.
2. Bežná prevádzka
 • každodenná prevádzka objektu a zariadení a ich nastavenie na požadované parametre
 • kontrola objektu a zariadení a evidencia parametrov v súlade s požiadavkami prevádzkových poriadkov a denníkov
 • kontrola vnútornej klímy
 • údržba vonkajších spevnených a nespevnených ploch /trávnaté porasty a cestné komunikácie/
 • kontrola a evidencia spotreby energií
 • vedenie predpísanej prevádzkovej dokumentácie
 • riadenie zásobovania náhradnými dielami a spotrebným materiálom a jeho výmena
 • technické poradenstvo a doporučenia v návaznosti na konformitu inštalácií s odpovedajúcimi normami a vyhláškami a ich zmenami
3. Prístup k pohotovostnej službe
 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby, ktorá je klientovi k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, zastihnuteľná na telefóne
 • zásahy: do 90 minút od zavolania alebo alarmového hlásenia centrálneho riadiaceho systému
4. Opravy
 • všetky drobné práce, pravidelné kontroly a odstraňovanie drobných závad, opravy, alebo skupiny opráv a výmeny materiálov nepresahujúcich v jednotlivom prípade 2 hodiny alebo 500 Skk a vykonné v rámci preventívnej údržby
 • pre opravy a práce nad tento finančný limit predloží spoločnosť DAST Service s.r.o. klientovi vecnú a cenovú ponuku
 • všeobecne je spoločnosť DAST Service schopná splniť požiadavky klienta na všetky potrebné opravy alebo drobné práce, má k dispozícii technikov pre špecifikáciu, vykonanie i riadenie týchto zásahov
 • zásahy je možné vykonať i v mimopracovnej dobe
5. Nákladná údržba
 • ide o rozsiahle technicko-revízne operácie a stredné a generálne opravy jednotlivých technologických súberov, ktoré sa musia uskutočniť v intervaloch určených výrobcami, alebo v dosledku opotrebovanosti či veku.
6. Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení
 • ide o závazné  odborné prehliadky, skúšky a revízie vyhradených technických a požiarnych zariadení stanovené platnými normami a predpismi /požiarne zariadenia, EPS, sahary, elektro, strechy atď/.
 • spoločnosť DAST Service s.r.o. upozorní klienta na potrebu ich výkonu
7. Administratíva
 • ide o služby v oblasti riadenia a výkonu agendy súvisiacej s vyššie uvedenými činnosťami a údržbou objektu spolu s agendou v oblasti energetiky, BOZP a požiarnej ochrany.
 
Každý rok bude klientovi odovzdaná správa, ktorá zhrnie vývoj za uplynulý rok, zhodnotí dosiahnuté výsledky a predloží doporučenia na ďalší rok.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141