Personál

Kontrolná priepustková služba na pešom vchode do objektu: 

 • zabraňuje vstupu neoprávnených osôb
 • zabraňuje neoprávnenému vynášaniu materiálu
 • kontroluje a eviduje prichádzajúce osoby a odchádzajúce osoby
 • poskytuje informačnú činnosť návštevníkom objektu a zaisťuje dodržiavanie stanoveného režimu návštev
 • vykonáva skúšku na prítomnosť alkoholu
 • vedie stanoveným spôsobom knihu príchodov a odchodov
 • odomyká a zamyká na stanovenú dobu vchody a vstupy do objektu
 • vydáva kľúče oprávneným osobám
 • doprevádza návštevy do objektu
 • plní úlohu ohlasovania požiaru a ekologických havárií
   
Kontrolná priepustková služba na vjazde do objektu: 
 • zabraňuje vjazdu vozidlám bez priepustky
 • zabraňuje neoprávnenému vývozu materiálu
 • kontroluje motorové vozidlá opúšťajúce areál
 • kontroluje a plombuje nákladné motorové vozidlá opúšťajúce areál
 • zapisuje a vedie evidenciu vjazdu a výjazdu motorových vozidiel, pričom vydáva oprávnenia na vjazd
 • poskytuje návštevníkom informačnú činnosť
 • vykonáva skúšku na prítomnosť alkoholu
    
Pochôdzková služba:
 • zabezpečuje dodržiavanie poriadku, dopravných predpisov, parkovania v objekte
 • kontroluje nenarušenosť objektu cudzími osobami
 • pozoruje a kontroluje podozrivý vývoz materiálu
 • svojou prítomnosťou v objekte vykonáva preventívnu činnosť
 • kontroluje stav objektu /únik vody, plynu, hlásenie požiaru, hlásenie mimoriadnych udalostí.../
   
Skupina Zásahu vykonáva najmä:
 • opatrenia na zadržanie páchateľa vlámania do objektu, alebo iného narušenia objektu
 • opatrenia na zmiernenie následkov škôd
 • opatrenia proti následnému narušeniu a následným škodám
 • opatrenia v súvislosti s kriminalistickým zaistením stôp a zaistenia miesta z hľadiska potrieb pracovníkov polície
 • ochranu  objektu do príjazdu orgánov polície
   
Veliteľ objektu:
 • zabezpečuje výber a previerku zamestnancov
 • má disciplinárnu a personálnu právomoc nad pracovníkmi SBS
 • riadi ich činnosť podľa vyhodnotenia operatívnej situácie
 • organizuje v prípade mimoriadnych udalostí činnosť SBS
 • kontroluje pracovníkov SBS námatkovo, tématicky, následne koordinuje činnosť jednotlivých veliteľov zmien
 • spolupracuje s vedením APP a s vedením jednotlivých spoločností v APP umiestnených tak, aby pripomienky a požiadavky vedené na SBS boli plnené okamžite
 • spolupracuje a komunikuje s príslušníkmi polície
 • spolupracuje a komunikuje s inými štátnymi orgánmi v záujme SBS a APP
 • zabezpečuje vyťažovanie kamerových systémov, analyzuje výstupy z nich a podáva informácie zodpovedným pracovníkom
 • riadi a organizuje a tiež kontroluje detektívnu činnosť
  zodpovedá za výslednosť činnosti pracovníka vykonávajúceho detektívne činnosti
 • v pravidelných intervaloch informuje určených pracovníkov v rámci APP o operatívnej situácie formou na to stanovenou /písomne, ústne, v rámci pravidelných stretnutí.../
 • zodpovedá za bezpečnostnú situáciu v objekte!
   
Detektív:
 • vyhľadáva latentnú kriminalitu v objekte
 • zisťuje, či je páchaná hospodárska kriminalita, jej charakter, zistenie a zaistenie stôp, zistenie páchateľa, zabránenie dokonania trestného činu pomocou detektívneho dohľadu
 • vykonáva detektívnu kontrolu pracovníkov SBS
 • vykonáva detektívnu kontrolu režimových opatrení, technických prostriedkov, kamerových systémov
 • vykonáva preverovanie osôb, udalostí, činností...
 • využíva špecifické metódy, postupy a prostriedky pri svojej činnosti

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141